Umělecká beseda

1863-1972

Umělecká beseda byla prvním vyhraněně českým uměleckým spolkem. Byla založena 9.3.1863 a tvořily ji tři odbory - výtvarný, literární a hudební, ve kterých se soustřeďovali nejvýznamnější představitelé tehdejší české kultury.

Starostou se stal J. Wenzig, předsedou výtvarného odboru J. Mánes, literárního V. Hálek a hudebního B. Smetana. Členy výtvarného odboru byli například malíři K. Purkyně, J. Čermák, M. Aleš, F. Ženíšek, V. Brožík, A. Chittussi, J. Schikaneder, sochaři J. V. Myslbek, B. Schnirch, architekti J. Zítek, J. Schulz a další.

Výtvarný odbor se kromě výstavní činnosti věnoval také vydávání výročních prémií spolku, osazování pamětních desek významným představitelům českého umění a ochraně uměleckohistorických památek.

UB si kladla vysoké cíle (národní emancipace, překonání provincialismu), které se zpočátku dařilo naplňovat, ale od sedmdesátých let 19. století docházelo ve všech odborech ke střetům a UB začala ztrácet na významu. Koncem 19. století se stala konzervativním spolkem bez cílevědomého programu a bez výrazných osobností. Jednotlivé odbory se rozvíjely nerovnoměrně a navzájem nespolupracovaly. Tato roztříštěnost se projevila zejména ve výtvarném odboru, který na přelomu 19. a 20. století procházel vleklou krizí.

Tu se pokusila vyřešit nastupující generace. Do UB vstoupili mladí výtvarníci K. Boháček, V. Rabas, J. Jareš, A. Nekolová, D. Mayer-Zajíc, V. Sapík, Č. Vořech, M. Vejvodová (1909), V. Rada a V. Sedláček (1913), kteří vytvořili v rámci výtvarného odboru skupinu Kruh výtvarných umělců a společně vystavovali své práce anonymně na Jubilejní výstavě UB v roce 1913. Roku 1914 začal vycházet časopis Život a mythus (pouze 6 čísel), ve kterém tito umělci formulovali své programové snahy.

V průběhu dvacátých a třicátých let se UB stala společně s SVU Mánes naším nejvýznamnějším spolkem. Výtvarný odbor se rozrostl o nové členy, uspořádal řadu významných výstav (1929 Carlo Carrá, 1931 L´École de Paris, 1931 Giorgio de Chirico, 1934 Kolem Seurata, 1937 Staré umění na Slovensku, 1938 Umění v Čechách XVII.-XVIII. století, 1600-1800), věnoval se vydavatelské činnosti - od roku 1921 vydával sborník Život, který se od XII. ročníku (1933-1934) přeměnil na měsíčně vydávaný časopis, pořádal přednášky a pečoval o umělecké památky. V roce 1926 postavila UB na Malé Straně vlastní budovu, kde získal výtvarný odbor novou výstavní síň (Alšova síň).

Během druhé světové války se podařilo zachovat pravidelné členské výstavy a po přestávce v letech 1939-1940 i vydávat časopis Život, byť jen jako sborník.

Po roce 1945 byla činnost výtvarného odboru obnovena v plné šíři, ale po založení SČVU  (1947) byly aktivity UB omezeny a výtvarný odbor zrušen. UB se stala součástí II. krajského střediska SČVU a formálně existovala až do roku 1972, kdy byla její činnost ukončena.

V padesátých letech se na tradice UB pokusila navázat Tvůrčí skupina v Umělecké besedě a v šedesátých letech mladí umělci, kteří založili skupinu UB12.

Umělecká beseda byla obnovena 28. 11. 1990, výtvarný odbor se ustavil začátkem roku 1991.